Koleżanki i Koledzy

 

W imieniu Zarządu Automobilklubu Stargardzkiego zawiadamiam, że zgodnie z  § 18 Statutu zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze za okres 2015 – 2018, które odbędzie się w dniu 23 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (Dom Kultury Kolejarza) w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 17.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się w tym samym miejscu i dniu o godz. 17:30

Jednocześnie informuję, że w biurze Automobilklubu Stargardzkiego

w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 w dniu 06 marca 2019 w godzinach 19:00-20:00 oraz na godzinę przed Walnym Zgromadzeniem w miejscu obrad wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty:

– Sprawozdanie z prac Zarządu za okres 2015-2018

– Sprawozdanie finansowe za okres 2015-2019

– Projekty uchwał

 

WAŻNE!

Przypominam, że mandaty zostaną wydane wyłącznie członkom, którzy nie będą posiadali zaległości w opłatach składek, proszę zatem o zabranie ze sobą dowodów wpłaty lub podstemplowane legitymacje i dowody tożsamości. Wpłat należy dokonywać na konto AK Stargard.

 

Prezes Zarządu

Krzysztof Kosiński

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU STARGARDZKIEGO W DNIU 23 MARCA 2019 

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Prezydium – przewodniczącego, sekretarza.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu Automobilklubu za lata 2015-2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Podsumowanie prac Zarządu AK przez Prezesa Zarządu Okręgowego PZM.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi .
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Automobilklubu Stargardzkiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Automobilklubu Stargardzkiego.
 12. Wybory nowego Zarządu Automobilklubu Stargardzkiego.
 13. Wybory nowej Komisji Rewizyjnej.
 14. Przerwa.
 15. Wybory delegatów na okręgowy Zjazd PZM.
 16. Dyskusja.
 17. Przedstawienie kierunków działania Klubu na lata 2019-2022.
 18. Zakończenie obrad.

 

PORZĄDEK-OBRAD-WALNEGO-ZGROMADZENIA-CZŁONKÓW-AUTOMOBILKLUBU-STARGARDZKIEGO-W-DNIU-23-MARCA-2019-r (1)

STATUT AUTOMOBILKLUBU STARGARD 2015