STATUT
AUTOMOBILKLUBU STARGARDZKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Automobilklubu Stargardzkiego” i zwane jest w dalszym ciągu
niniejszego statutu „Klubem”.
§ 2
Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i działa zgodnie ze
statutem i uchwałami władz Związku.
§ 3
1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności klubu jest obszar całej Polski.
3. Siedzibą władz klubu jest miasto Stargard Szczeciński.
4. Klub może powołać na swym terenie koła i oddziały (delegatury) według zasad
określonych w dalszych postanowieniach statutu.
§ 4
Działalność klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§ 5
Klub ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów zarejestrowanych przez
właściwe organa administracji państwowej.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6
Celem klubu jest:
1. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej i propagandy na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3. Organizowanie i popularyzowanie sportów motorowych.
4. Organizowanie turystyki motorowej oraz caravaningowej.
§ 7
Cele powyższe klub realizuje poprzez:
1. Organizowanie zawodów sportowych zgodnie z właściwą dla siebie dziedziną działalności.
2. Propagowanie turystyki motorowej.
3. Organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania kierowców.
4. Organizowanie i prowadzenie samoobsługowych stacji i warsztatów dla członków.
5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami
społecznymi w akcji zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
6. Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki motorowej,
organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz życia klubowego.
7. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy
administracji państwowej i Polski Związek Motorowy.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Honorowych,
3. Wspierających.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski interesujący się sportem
motorowym lub zagadnieniami motoryzacji.
2. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony działacz klubu
w zakresie motoryzacji.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością klubu
i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską.
§ 10
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje zarząd klubu na podstawie pisemnych
deklaracji.
2. Godność honorowego członka klubu nadaje walne zebranie członków klubu na wniosek
zarządu.

§ 11
1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
a. czynnego i biernego prawa wyboru do władz klubu,
b. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz klubu,korzystania ze szkolenia
sportowego i technicznego prowadzonego przez klub,
c. korzystania z urządzeń i sprzętu klubu,
d. reprezentowanie barw i noszenia odznaki klubu,
e. branie udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez
klub,
f. bezpłatnego wstępu na imprezy klubowe na zasadach określonych przez zarząd klubu.
2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego głosu stanowiącego na zebraniach członków klubu
i reprezentowania barw klubu.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani :
a. brać czynny udział w działalności klubu oraz przestrzegać postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz klubu,
b. regularnie opłacać składki członkowskie,
c. podnosić swój poziom sportowy i fachowy w zakresie motoryzacji,
d. chronić własność klubu jako wspólne dobro,
e. dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię klubu,
f. krzewić kulturę motoryzacyjną.
2. Członkowie honorowi zobowiązani są przestrzegać postanowień statutu i władz klubu.
Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę.

§ 13
1. Członkostwo ustaje w skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
b. skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacie składek przez okres
przekraczający 12 miesięcy,
c. wykluczenia z klubu.
2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały zarządu za działalność na szkodę
klubu lub nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu.
3. Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań
klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:
a. pochwałę na piśmie,
b. nagrodę rzeczową,
c. dyplom,
d. odznakę honorową klubu.

§ 14
1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego statutu, regulaminów uchwał
władz klubu lub działalność na szkodę klubu można nakładać na członków zwyczajnych
następujące kary:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. nagana z ostrzeżeniem,
d. zawieszenie na okres do 2 lat w prawach członka klubu,
e. wykluczenie.
2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do właściwego terenowego
zarządu okręgowego Polskiego Związku Motorowego.

§ 15
1. W działalności klubu może uczestniczyć młodzież w wieku do 18 lat za zgodą ich
prawnych opiekunów.
2. Zasady udziału młodzieży w działalności klubu określa regulamin ustalony przez zarząd
klubu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna klubu

§ 16
1. Organizacja klubu obejmuje:
a. władze klubu,
b. oddziały (delegatury) klubu,
c. koła.
2. Koła mogą być tworzone przy zakładach pracy w miejscu zamieszkania oraz przy
zarządzie klubu.
3. Do powołania koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków klubu.
4. Oddziały (delegatury) mogą być tworzone w terenie na którym istnieją
conajmniej trzy koła.

Rozdział V
Władze klubu

§ 17
1. Władzami klubu są :
a. walne zgromadzenie,
b. zarząd,
c. komisja rewizyjna.
2. Kadencja władz klubu trwa cztery lata. W okresie kadencji zarząd i komisja rewizyjna
mają prawo przyjąć nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba
członków przyjętych nie może przekroczyć 1/4 ogólnej liczby członków.
3. Uchwały władz klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie
stanowi inaczej.
4. Uchwały walnego zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na
liczbę obecnych.
Walne zebranie klubu

§ 18
1. Walne zebranie klubu jest najwyższą władzą klubu.
2. Walne zebranie klubu odbywa się co cztery lata.
3. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zebrania ustala zarząd klubu w porozumieniu
z zarządem okręgowego Polskiego Związku Motorowego podając te dane do
wiadomości członków nie później niż dwa tygodnie przed terninem walnego zebrania.
4. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy:
a. uchwalenie głównych kierunków działalności klubu ,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
wniosków zgłaszanych przez zarząd i komisją rewizyjną oraz podejmowanie
uchwał w tym zakresie,
c. udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi klubu, na wniosek komisji
rewizyjnej,
d. wybór zarządu i komisji rewizyjnej klubu oraz wybranie delegatów na okręgowy zjazd
delegatów Polskiego Związku Motorowego uchwalanie zmian statutu klubu,
e. nadawanie godności honorowego członka klubu,
f. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania klubu,
g. podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze
klubu.

§ 19
1. W walnym zebraniu członków klubu biorą udział:
a. z głosem decydującym – w zależności od struktury organizacyjnej klubu członkowie
zwyczajni i honorowi bądą ich delegaci wybrani na walnych zebraniach kół lub
oddziałów według zasad ustalonych przez zarząd klubu,
b. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających oraz inne osoby
zaproszone przez zarząd.

§ 20
1. Nadzwyczajne walne zebranie członków klubu zwoływane jest przez zarząd klubu:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek komisji rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków klubu,
d. na żądanie zarządu okręgowego Polskiego Związku Motorowego.
2. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie dwóch
miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

Zasady wyborcze
§ 21
1. Zarząd, Komisję Rewizyjną i delegatów na zjazdy wyższego szczebla wybiera się
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym według uchwały
Walnego Zebrania Członków Automobilklubu.
2. Głosowanie odbywa się na każdego kandydata indywidualnie. W przypadku
zgłoszenia liczby kandydatów równej liczbie osób wybieranych do władz dopuszcza
się możliwość głosowania na całą listę zgłoszonych kandydatów. Decyzję o takim
sposobie głosowania podejmuje Walne Zebranie Członków.

Zarząd klubu
§ 22
1. Zarząd klubu jest najwyższą władzą klubu w okresie między walnymi zebraniami klubu.
2. Zarząd klubu składa się z 11 – 19 członków klubu osób wybranych przez Walne
Zebranie klubu.
3. Do zakresu działania zarządu klubu należy:
a. kierowanie działalnością klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b. uchwalanie planów pracy i budżetu klubu,
c. zarządzanie majątkiem klubu,
d. koordynowanie i nadzorowanie kół i oddziałów,
e. powoływanie i rozwiązywanie kół i oddziałów (delegatur) i zatwierdzanie ich
regulaminów,
f. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zatwierdzanie ich regulaminów,
g. opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów
sportowych,
h. zwoływanie i przygotowywanie walnego zebrania członków klubu oraz określanie
sposobu wyboru delegatów na okręgowy zjazd delegatów,
i. powoływanie na stanowiska urzędujących członków zarządu klubu i głównego
księgowego,
j. rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz klubu,
k. ustalanie wysokości składek członkowskich.
4. Posiedzenie zarządu klubu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na
dwa miesiące.

§ 23
1. Zarząd klubu wybiera ze swego grona prezydium składające się z 5 do 13 członków,
w tym prezesa, od 1 do 4 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących
komisji.
2. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków prezydium ustala regulamin
uchwalony przez zarząd klubu.
3. Prezydium kieruje działalnością klubu w okresie pomiędzy posiedzeniami zarządu,
w granicach ustalonych przez zarząd z tym, że do jego kompetencji nie może należeć:
a. zwoływanie walnych zebrań klubu,
b. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
c. uchwalanie planów pracy klubu i jego budżetu,
d. powoływanie komisji.
4. Posiedzenia prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Komisja rewizyjna
§ 24
1. Komisja rewizyjna składa się z grona od 3 do 5 członków wybranych przez walne
zebranie klubu i wybiera z pośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
i sekretarza.
2. Do zakresu komisji rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności klubu ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b. występowanie do zarządu klubu z wnioskami pokontrolnymi,
c. składanie walnemu zebraniu klubu sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
zarządowi klubu.

§ 25
Szczegółowy tryb działalności komisji rewizyjnej określa regulamin ustalony przez komisję
rewizyjną klubu.

§ 26
Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach zarządu
i jego prezydium z głosem doradczym.

§ 27
1. Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze klubu składają się:
a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b. dotacje,
c. wpływy z działalności statutowej,
d. dochody z innej działalności, na którą otrzymał odrębne zezwolenie właściwych
organów administracji państwowej.

§ 28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych klubu wymagane
jest zgodne współdziałanie oraz podpisy prezesa i skarbnika klubu.
§ 29
1. Projekt zmiany statutu i rozwiązanie klubu wymaga uchwały walnego zebrania podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. W razie rozwiązania klubu o jego majątku decyduje komisja likwidacyjna powołana
przez Walne Zebranie.
3. Uchwalone przeznaczenie majątku klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę
rejestracyjną.

Statut Automobilklubu Stargardzkiego uchwalono i przyjęto na walnym zebraniu
członków klubu w dniu 31.01.2003 r.

Statut Automobilklubu Stargardzkiego [PDF]